Hosting voorwaarden

FreshMiners biedt hosting aan op een eigen lokatie in Nederland en middels een samenwerking met een partner in Noorwegen. Voor hosting in Noorwegen is FreshMiners een samenwerking aangegeaan. Deze hosting voorwaarden hebben betrekking op hosting in Noorwegen. Hosting in Nederland kent eigen voorwaarden welke op te vragen zijn.

De actuele hostingprijzen exclusief BTW staan te allen tijde vermeld op deze website. De hosting is inclusief plaatsing van product, gebruik van de ruimte en aansluiting op de stroomvoorziening.

1. Definities

 1. FreshMiners wordt in deze hosting voorwaarden aangeduid als bemiddelaar.
 2. De hosting partner wordt aangeduid als partner.
 3. Koper is degene die het hostingpakket afneemt.
 4. Partijen zijn bemiddelaar, partner en koper tesamen.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tussen partijen.

         2. Contract

 • Koper gaat de uiteindelijke overeenkomst aan met partner, waarmee bemiddelaar een samenwerkingsovereenkomst heeft.

3. Looptijd

 • 12 maanden met stilzwijgende verlenging
 • Indien de samenwerking om wat voor reden dan ook niet doorgezet kan worden, zal de hosting op een andere lokatie en/of bij een andere partij onderbracht worden. Eventueel verlies van mining inkomsten is voor rekening van de koper. Indien partner niet in staat is om de hosting tegen dezelfde voorwaarden voort te zetten, kan partner de overeenkomst beëindigen. Koper kan in geen geval aanspraak maken op een verlies van inkomsten of een schadevergoeding.
 • Partner biedt haar diensten naar best vermogen aan. Indien koper een verlies en/of ongemak ervaart door stroom en/of internet langer dan een periode van twee weken achter elkaar, heeft koper het recht om de overeenkomst te beëindigen.

4. Product

 • Koper deelt productaanpassingen of -afwijkingen met bemiddelaar en partner. Hier valt onder: “underclocking”, “overclocking”, storingen,
  abnormale prestaties van product en schade. Het achterwege houden van degelijke informatie kan aanleiding zijn tot het direct beëindigen van de
  overeenkomst door partner.

5. Facturing

 • Maandelijks, door partner.
 • Maandelijks, voor aanvang van de maand waarvoor koper gebruikmaaktvan de hosting.
 • Maandfacturatie geschiedt middels een rekensom, met als doel deze te vereenvoudigen. De formule: 365/12 = 30,42 per maand.
 • Betalingstermijn: 15 dagen
 • Bij overschreiding van de betalingstermijn, zal er herinnering gestuurd worden. Wanneer de herinnering niet voldaan wordt binnen de gestelde
  termijn, heeft partner het recht product uit te zetten totdat betaling van het volledige bedrag heeft plaatsgevonden.

6. Onderhoud

 • Onderhoudswerkzaamheden aan product zoals het vervangen van voedingen of ventilatoren kan worden uitgevoerd door partner. Partner hanteert een uurtarief van 75 Euro exclusief BTW en exclusief eventuele materiaalkosten.
 • Het is de verantwoordelijkheid van koper om minerprestaties als hash rate te controleren en eventuele onderhoudsverzoeken per email door te sturen naar partner.

7. Levering

 • Product kan worden afgeleverd bij bemiddelaar of partner. Wanneer product afgeleverd wordt bij bemiddelaar, zullen de verzendkosten door bemiddelaar naar de lokatie van partner in rekening gebracht worden bij koper.
 • Bij afloop of beëindigen van de overeenkomst, zijn de kosten voor koper om product te verzenden naar bemiddelaar of een ander gekozen lokatie door koper.
 • Product dient in goede staat geleverd te worden aan bemiddelaar of partner. Denk aan goed werkende ventilatoren.
 • Product dient inclusief originele PSU (kabels) geleverd te worden aan bemiddelaar of partner.

8. Schade

 • De aansprakelijkheid van bemiddelaar en partner is beperkt tot enkel directe schade. Indirecte schade, als gevolgschade, schade aan product, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten en volledig voor het conto
  van koper.

9. Overig

 • Na koop en akkoord op de hosting voorwaarden van bemiddelaar, zal koper een definitieve overeenkomst aangaan met partner – hiervoor ontvangt koper een document.
Winkelwagen